CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Rekapitulácia podstatných skutočností pre posúdenie možností usporiadania/legalizácie Triblavinskej cesty – technické hľadisko ku problematike.

Úlohou tohto materiálu je uviesť niektoré fakty, týkajúce sa vývoja procesu usporiadania cestnej siete v lokalite Triblavinskej cesty, súvisiaceho aj s dlhodobo odkladaním riešenia dopravnej dostupnosti minimálne v rámci obce Chorvátsky Grob (časť Čierna Voda) a aj Ivanka pri Dunaji na nadradenú cestnú sieť.

1.

Cestná komunikácia, dnes označovaná ako Triblavinská cesta (ďalej len „TRBC“), bola v minulosti vybudovaná ako účelová komunikácia, spájajúca objekty pôvodne najmä pre poľnohospodárske účely. V rámci výstavby diaľnice D1 v minulom storočí majiteľ, resp. užívateľ pozemkov okolo spomínanej TRBC odstúpil práva užívať časť týchto pozemkov inému subjektu na strane štátu za účelom výstavby diaľnice D1 s tým, že pozemky, rozdelené diaľnicou budú spojené mostom, vybudovaným pre potrebu prepojenia existujúcich poľnohospodárskych areálov.

2.

V dôsledku spoločenského vývoja po novembri 1989 došlo ku zmenám vlastníckych vzťahov aj pre pozemky okolo a/alebo aj pod TRBC. Skutkový, resp. právny stav TRBC je dnes taký, že táto komunikácia cez most ponad diaľnicu D1 prepája cestu I. triedy I/61 (tzv. Stará Senecká cesta) s cestou III. triedy III/1082, prechádzajúcou cez časť Čierna Voda a spájajúcou Slovenský Grob s Vajnormi a BA.

Ako je vidieť na projektovom výkrese s vyznačením úsekov v rámci TRBC skladá sa  sa v podstate skladá z troch, resp. viacerých úsekov:

a)   účelová/miestna komunikácia medzi cestou III. triedy III/1082 (Vajnorská ulica) v časti Čierna Voda na Triblavinu po okraj parcely č. 1680/16 vo vlastníctve MCST, a.s.

b)  úsek na časti parcely č. 1680/16, na ktorom je podľa LV č. 3656 dvor vo vlastníctve MCST, a.s.,

c)  účelovú komunikáciu medzi cestou I. triedy I/61 (Stará senecká cesta) od odbočky z cesty I/61 na Triblavinu po druhý okraj parcely 1680/16 - tento úsek môžeme ešte rozdeliť na most ponad diaľnicu a potom úsek na parcele neidentifikovaného vlastníka č. 1698/10.

2.1.

TRBC teda je aktuálne využívaná nad rámec svojho pôvodného určenia, resp. v mnohých prípadoch aj nad rámec platného právneho stavu, pretože ako celok nie je táto cestná komunikácia podľa názoru NDS, a.s. a/alebo z hľadiska súvisiacich pravidiel aj podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVaRR SR“) usporiadaná ako oficiálna súčasť cestnej siete. Preto je okrem iného na základe zmeny stanoviska obce Chorvátsky Grob o používaní TRBC v smere do Chorvátskeho Grobu - Čierna Voda využitá aj pre prístup vozidiel stavby DK Triblavina na základe dodatku ku nájomnej zmluve medzi MCST, a.s. a NDS, a.s.

3.

Situáciu s TRBC je spojená z množstvom udalostí a/alebo pracovných stretnutí a ešte väčšie množstvo súvisiacich vyjadrení, zápisov, záväzných stanovísk a/alebo iných podkladov. Z nich v tejto etape a pre potrebu tohto listu uvedieme iba niektoré podklady a/alebo skutočnosti, ktoré z uvedených podkladov vyplývajú.

3.1.   

MCST, a.s. ako vlastník dotknutej časti parcely č. 1680/16 práve na základe uvedených skutočností iniciovala už dávnejšie v roku 2010 s pokračovaním cez roky 2011 a 2012 proces usporiadanie celej TRBC podľa písmen a) až c), ktorý by v súlade s podmienkami MDVaRR SR viedol k jej zaradeniu do cestnej siete minimálne ako miestnu komunikáciu.

3.2.   

Iniciatíva MCST, a.s. našla v roku 2011 odozvu aj na strane obce Chorvátsky Grob, ktorá v záujme splnenia podmienok pre pripojenie TRBC na diaľnicu D1 v etape prípravy PD pre vydanie ÚR umiestnení stavby Rozšírenie D1 Bratislava – Trnava, 6-pruh + kolektory najskôr listom zo dňa 21.3. 2011 požiadala NDS, a.s. o zapracovanie podmienky/možnosti pripojiť TRBC na diaľnicu D1 prostredníctvom kolektorov a následne v súlade so stanoviskom NDS, a.s. z listu č. 30102/12 181/2011 ( viď kópia stanoviska NDS, a.s. č. 30102/12 181/201 ) obec Ch. Grob v súčinnosti s viacerými právnickými a/alebo fyzickými osobami začala pripravovať podmienky pre to, aby mohla byť TRBC zaradená do cestnej siete, ak má byť pripojená ku kolektorom.

3.3.   

V rámci ďalšieho vývoja okolo stavby Rozšírenie D1 Bratislava – Trnava, 6-pruh + kolektory bolo v závere roka 2011 na pôde prerokovania zámeru realizovať v rámci rozšírenia diaľnice D1 ako prvú samostatné stavbu „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ - I. etapa so súhlasom účastníkov konania prijaté rozhodnutie o spustení prípravy tejto stavby, pre ktorú bolo 26.11. 2012 listom MDVaRR SR č. 18662/2012/SCDPK-65766 oznámené začatie stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia pre túto stavbu.

K predmetnému oznámeniu MDVaRR SR vydala Obec Ch. Grob stanovisko v liste č. OBC-22333-2012-IK-1-TRIB (viď kópia č. OBC-22333-2012-IK-1-TRIB ku oznámeniu MDaV SR o začatí stavebného konania pre DK Triblavina).

3.4.   

Ako jeden z výstupov týchto spoločných iniciatív, ktorých súčasťou boli aj viaceré projektové štúdie a/alebo vyjadrenia dotknutých orgánov podala Obec Ch. Grob v liste č. 2013/1843/8041/LM (viď kópia žiadosti č. 2013/1843/8041/LM na MDaV SR o usporiadanie cestnej siete zaradením TRBC do cestnej siete ) žiadosť na MDVaRR SR o usporiadanie cestnej siete zaradením TRBC do cestnej siete.

K tejto žiadosti Obce Ch. Grob vydalo MDaV SR nesúhlasné stanovisko s navrhovaným usporiadaním, resp. legalizáciou TRBC v liste č. 26730/2013/C212-SCDPK/71739 (viď kópia nesúhlasného stanoviska MDaV SR ), pretože obec nepreukázala vlastníctvo časti pozemnej komunikácie a ani nepreukázala reálnosť zmluvy s BSK o tom, že z TRBC na základe vtedy disponibilných zmluvných podkladov bude cesta III. triedy.

3.5.

Keďže MCST, a.s. už predtým navrhovalo obci Ch. Grob postup etapovitého usporiadania/legalizácie TRBC, tak po konzultácii s Mgr. M. Jonášovou ako zastupujúcim starostom a zástupcom obce Ing. J. Bezákom predložila MCST, a.s. opätovne Obci Ch. Grob v liste č. MCST_OChG-2240912-ŠS (viď kópia listu MCST, a.s. č. MCST/OChG-2240912-ŠS na Obec Ch. Grob ) návrh na etapovité usporiadanie cestnej siete, ktorým je možné v réžii obce dosiahnuť to, aby bola TRBC zaradená do cestnej siete ako miestna komunikácia.

Obec Ch. Grob k tejto žiadosti vydala súhlasné stanovisko s etapovitým usporiadaním cestnej siete a teda s legalizáciou TRBC v liste č. 161/2014-IvKe zo dňa 28.1. 2014 (viď kópia stanoviska Obec Ch. Grob č. 161/2014-IvKe ).

3.6.   

Na základe súhlasného stanoviska Obce Ch. Grob s návrhom MCST, a.s. na usporiadanie TRBC sa z iniciatívy MCST, a.s. uskutočnilo stretnutie MDVaRR SR, NDS, a.s., Obce Ch. Grob a aj vlastníkov nehnuteľností v okolí TRBC, na ktorom bol dohodnutý ďalší postup a aj súvisiace úlohy jednotlivých strán, ktorý bol potvrdený zápisom (viď kópia zápisu zo stretnutia k TRBC zo dňa 26.02. 2014 ).

Napriek tomu, že dotknutí vlastníci nehnuteľností aj v súčinnosti s NDS, a.s. a aj s MDVaRR  SR svojimi krokmi posunuli celú záležitosť okolo usporiadania TRBC ďalej, tak v dôsledku vtedy kulminujúcich sporov medzi poslancami dvoch častí obce a vedením obce, resp. aj v dôsledku iných sporov, ktoré sú verejnosti dostatočne známe (vrátane sporov o novú školu, resp. sporu o ZaD ÚPN-O celej obce z roku 2011) sa rozbehnutý proces usporiadania TRBC v danom funkčnom období, teda v roku 2014 už nerealizoval.

4.

Aký bude postup v dokončení procesu usporiadania TRBC, ktorý som popísal v bode 3., bude závisieť od viacerých skutočností, ale najmä od konania Obce Ch. Grob, k čomu sa uskutočnilo aj stretnutie dňa 24.5. 2017 o 10:00 hod. v zasadačke OÚ obce Ch. Grob.

Prečo obec ďalej v tejto veci nekonala aj napriek opakovaným výzvam MCST, a.s. ku dokončeniu začatého procesu legalizácie môžeme aktuálne polemizovať, resp. sa k tomu ďalej verejne vyjadrovať, ale nič to nezmení skutkový stav tohto procesu a ani právny stav vo vzťahu ku legálnosti a/alebo nelegálnosti TRBC.

MCST, a.s. reálne proces usporiadania TRBC naštartovala a má aj záujem dotiahnuť ho do konca ako súčasť nového riešenia dopravného pripojenia celej časti lokality Triblavina v rámci projektu rozšírenia diaľnice D1 a diaľničnej križovatky DK Triblavina, ako aj rekonštrukcie pripojenia TRBC na Starú Seneckú cestu I/61.

4.1.   

V záujme toho, aby sa spoločne podarilo nájsť riešenie situácie s pripojením lokality Triblavina v okolí TRBC na nadradenú cestnú sieť, ktoré by bolo legálne využiteľné všetkými subjektami a aj občanmi SR, prediskutovala spoločnosť MCST, a.s. ako účastník konania ku projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia stavby „Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000 - 3,638 (13,600 - 17,238 D1)“ (ďalej len „DSP“ a „Rozšírenie D1 na 6-pruh, 1. úsek“) sme začiatkom roka 2016 vzniknutú situáciu so všetkými priamo dotknutými vlastníkmi nehnuteľností v okolí TRBC v k.ú. Obce Ch. Grob.

4.2.   

Na základe získaných stanovísk od dotknutých vlastníkov a aj na základe ich súhlasu s prezentovaním ich stanovísk predložila MCST, a.s. už 4.3. 2016 síce nesúhlasné stanovisku ku DSP stavby Rozšírenia D1 na 6-pruh, 1. úsek, ale zároveň MCST, a.s. predložila aj východiskový návrh vyriešenia príčin vyjadreného nesúhlasu. Obsahom predmetného stanoviska MCST, a.s., tak jeho kompletný obsah v členení podľa jednotlivých príloh si môžete stiahnuť z adresy: http://ulozto.sk/x3sPHfkX/scany-vyjadrenie-dsp-040316-zip s použitím hesla ciernavoda.

4.3.   

Za seba môžem skonštatovať, že niektorými časťami nášho východiskového návrhu riešenia konštruktívne pracovali viaceré zainteresované subjekty, čo by mohlo smerovať k vyriešeniu príčin nesúhlasu účastníka konania ku stavbe Rozšírenie D1 na 6-pruh, 1. úsek. O nami navrhovanom a/alebo zodpovedajúco upravenom riešení je podľa názoru MCST, a.s. a aj podľa vlastníkov nehnuteľností v okolí TRBC možné v súlade s §2 zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon vo väzbe na ustanovenie §18 ods. (9) toho istého zákona konštruktívne rokovať a po doriešení prípadných technických detailov a/alebo vyriešení logistických a/alebo prevádzkových obmedzení dospieť ku zodpovedajúco záväznej dohode, znamenajúcej aj zmenu nesúhlasného stanoviska MCST, a.s.

5.

Aktuálne je na základe oznámenia MDaV SR vo veci zmeny stavby DK Triblavina pred dokončením vedená komunikácia MCST, a.s. ako jedného z účastníkov konania a MDaV SR, resp. aj NDS, a.s., ktorá by mala, resp. mohla viesť aj ku vybudovaniu toho navrhovaného prepoja medzi TRBC a budovanou DK Triblavina podľa tohto východiskového návrhu dopravného riešenia TRBC v rámci rozšírenia D1 na 6-pruh, 1.... podľa výkresu zo stanoviska MCST, a.s. zo 4.3. 2016.

Odvtedy došlo v turbulentnom prostredí k viacerým korekciám v detailoch technického riešenia (napr. zatiaľ nepotvrdená možnosť vybudovať zjazd a výjazd z TRBC na D1 aspoň v smere na Bratislavu), ale v otázke legalizácie TRBC a aj v otázke jej možného prepojenia s DK Triblavina zostáva situácia a aj návrhy stále v platnosti. MCST, a.s. a následne aj proces zmeny stavby pred dokončením pre DK Triblavina (ktorý bol pre nedoriešenie otvorených pripomienok), resp. aj pripravované rozšírenia D1 na úseku č. 1. čaká na dokončenie procesu legalizácie TRBC obcou Ch. Grob a aj na aktívne pristúpenie obce k dohodnutiu podmienok pre to pripojenie časti Čierna Voda, ktoré je jedným z možných pripojení na DK Triblavina, zahrnutých aj do schválených Zmien a doplnkov v tejto časti obce na nadradenú cestnú sieť a vychádza z toho vyššie popisovaného návrhu dopravného riešenia TRBC v rámci rozšírenia D1 na 6-pruh, 1.....

Možno sa v bode "Rôzne" na zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 5.12. 2017 dozvieme niečo nové aj vo veci legalizácie Triblavinskej cesty.

Počet zobrazení: 176

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby