CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Rokovanie o príprave projektov pre novú ZŠ a aj MŠ rozdelilo úlohy.

Ako už bolo v tejto sekcii avizované, uskutočnilo sa dňa 4.11. 2014 od 14:00 v zasadačke OÚ obce Chorvátsky Grob rokovanie o postupe pri projektových prácach na novej škole a škôlke v časti Čierna Voda, ktorého cieľom bolo aj vymedziť zadanie koncepcie tejto stavby z hľadiska potrieb obce.

Okrem zástupcov MCST, a.s. (vrátane viacerých projektantov) a obce Ch. Grob sa stretnutia zúčastnila aj zainteresovaná verejnosť a samozrejme aj pani riaditeľka základnej školy s materskou školou na Školskej ulici v Ch. Grobe.

Po prediskutovaní podstaty všetkých problémov, resp. organizačných a aj odborných aspektov všetkých úkonov, ktoré je potrebné zabezpečiť pre úspešné zvládnutie podmienok pre využitie dotácie 280 tisíc od ministerstva školstva SR (MŠ SR) boli vyslovené ďalej v bodoch 1. až 7. tejto informačnej správy uvedené závery a aj rozdelenie úloh so stanovením termínov pre ich splnenie.

Aj táto informačná správa je vyjadrením snahy informovať verejnosť o priebehu plnenia Uznesenia č. 150/2014 a predísť tak neodôvodneným útokom a spochybňovaniu celého projektu, ktoré sa zrejme ako súčasť predvolebnej kampane objavili v období pred zverejnením Uznesení z rokovania OcZ obce Ch. Grob zo dňa 17.10. 2014.

1.

Všetkým prítomným bol popísaný alternatívny návrh MCST, a.s., ktorý bol prijatý Uznesením č. 150/2014. A to aj s významom, resp. väzbou kúpy pozemku 2 x 1550 m2 na prenájom ďalších pozemkov a aj na riešenie okružnej križovatky.

2.

Prítomní skonštatovali, že musia byť súbežne pripravované dve samostatné územné rozhodnutia (ÚR), a to

a)

pre celý komplex školy a škôlky v maximálne zadefinovaných požiadavkách na triedy, odborné učebne, kabinety, jedáleň, kuchyňa, telocvičňa, ..., ako aj vonkajšie priestory, športoviská, pohybové aktivity, ...

b)

pre okružnú križovatku v rozsahu jej celého ideového riešenia a aj ÚR pre celú  okružnú križovatku s dôrazom na jej I. etapu realizácie , realizovanú na pozemkoch MCST, a.s. s dôrazom na prístupovú komunikáciu a IS pre COOP Jednota a teda aj pre novú školu a škôlku. 

3.

Pre termín spracovania štúdie stavby/stavebných objektov školy a škôlky ako základu pre dokončenie PD pre ÚR (ďalej len "Štúdia stavby školy")   bol stanovený termín max. 14. pracovných dní, pre nadväzujúce práce na dokončení PD pre ÚR následne ďalších max 10 dní.

3.1.

Ešte pred spracovaním kompletnej Štúdie stavby školy musí byť najneskôr do pondelka 10.11. 2014 vypracovaný podklad s určením polohy pozemkov o výmere 3 100 m2 pre I. etapu ZŠ a aj pre stavbu MŠ, aby mohol byť geodetom dokončený geometrický plán pre oddelenie pozemkov tých 3 100 m2 pozemkov ako nevyhnutný podklad pre uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi MCST, a.s. a obcou Ch. Grob.

4.

Súbežne musia byť spustené práce na PD pre riešenie okružnej križovatky podľa bodu 2. písmeno b). Termíny pre predloženie PD pre ÚR Stavby školy a aj PD pre ÚR musia na seba nadväzovať v rozpracovanosti tak, aby boli pre Stavbu školy splnené vstupné predpoklady pre získanie jej ÚR.

4.1.

Už v rámci prác na dokončovaní PD pre ÚR na Stavbu školy môže obec Ch. Grob pripravovať verejné obstarávanie na PD pre stavebné povolenia v členení jednotlivých stavebných objektov tak, aby boli pri splnení všetkých zákonných podmienok vyhotovené jednotlivé PD pre stavebné objekty (SO) prístupových komunikácií a parkovísk, resp. voda/kanál, resp. ostatné IS, resp. Stavba I. etapy ZŠ a MŠ.

4.2.

PD pre vydanie stavebných povolení musia byť spracované tak, aby v určitej etape ešte pred vydaním príslušných stavebných povolení pre jednotlivé SO mala obec Ch. Grob najneskôr vo februári 2015 k dispozícii podklady pre verejné obstarávanie minimálne dodávateľov SO prístupových komunikácií a parkovísk, resp. voda/kanál, resp. ostatné IS, resp. Stavba I. etapy ZŠ a MŠ.

5.

Spracovateľom a aj stavebníkom PD pre ÚR na Stavbu školy bude MCST, a.s. a p získaní tejto ÚR alebo v inom termíne podľa dohody s obcou Ch. Grob prevedie práva z ÚR na obec Ch. Grob.

6.

Stavebníkom pre okružnú križovatku bude za dohodnutých podmienok MCST, a.s., a to minimálne do vydania stavebného povolenia pre celú I. etapu alebo minimálne pre vybudovanie prístupovej komunikácie ku Stavbe školy. Dôvodom je skutočnosť, že celá I. etapa okružnej križovatky je umiestnená na pozemkoch MCST, a.s. a do komunikácie III/5021 zasahuje iba pripojením sa na ňu v miestach, určených ako súčasť budúcej okružnej križovatky.

7.

V závere si prítomní projektanti a MCST, a.s. dohodli konkrétne termíny súčinnosti a výmenu nevyhnutných podkladov tak, aby mohli byť už od 5.11. 2014 spustené práce na vypracovaní projektových podkladov podľa bodov 3., 4. a 6. tejto informačnej správy.

7.1.

Štatutárny zástupcovia MCST, a.s. a obce Ch. Grob si najneskôr do štvrtka 6.11. 2014 určia zostavu odborných zástupcov, ktorý budú priebežne poskytovať potrebné informácie, resp. odpovedať na otázky projektantom v rámci prác na Štúdii stavby školy a teda aj na PD pre ÚR Stavby školy.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby