CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Rokovanie o podmienkach Uznesenia č. 150/2014 na Ministerstve školstva SR.

V ďalšom informačnom článku považujem za potrebné informovať verejnosť o rokovaní na pôde Ministerstva školstva SR (MŠ SR) u zastupujúcej GR sekcie regionálneho školstva MŠ SR pani PhDr. Hanzlovičovej, ktorá sa zúčastnila aj rokovaní OcZ obce Ch. Grob k problematike využitia dotácie 280 tisíc EUR na školu v Ch. Grobe v dňoch 4.8. 2014 (to bol len pokus, ale pred TV kamerami), 25.8. 2014 a aj 17.10. 2014. 

MŠ SR a v jeho zastúpení logicky pani PhDr. Hanzlovičová prejavila záujem informovať sa o predpokladoch pre splnenie prijatého Uznesenia č. 150/2014, nakoľko skúsenosti MŠ SR z plnenia podmienok pre získanie dotácie od MŠ SR zo strany obce Ch. Grob do rokovania OcZ obce Ch. Grob dňa 17.10. 2014 boli v podstate negatívne a pani PhDr. Hanzlovičová to aj vyjadrila priamo na rokovaní OcZ dňa 17.10. 2014.

Predmetné rokovanie na MŠ SR sa uskutočnilo dňa 28.10. 2014 od 10:30 hod.  Stretnutia na MŠ SR sa zúčastnili zástupcovia MŠ SR, zastupujúca starostka obce Ch. Grob a taktiež MCST, a.s. (Sládeček a Ing. arch. Rusnák).

Výsledkom rokovanie je získanie potrebných informácií a podkladov k doteraz využívanej kontajnerovej technológii pre výstavbu základnej školy (ZŠ) a dohodnutie podmienok pre úspešné naplnenie Uznesenia č. 150/2014, a to v prvom rade podmienok pre získanie dotácie 280 tisíc EUR podľa podmienok MŠ SR a vo väzbe na to podmienok pre čo najskoršie splnenie nasledovných konkrétnych úloh:

1.

Pre čo najskoršie vyhotovenie geometrického plánu s vyznačením pozemkov vo výmere 3 100 m2 pre ZŠ a Materskú školu (MŠ) na odkúpenie obcou Ch. Grob podľa podmienok Uznesenia č. 150/2014, pretože podmienkou získania dotácia 280 tisíc EUR je pozemok vo vlastníctve obce s parametrami podľa dotknutého uznesenia OcZ.

Za účelom toho Ing. arch Rusnák na základe informácií od výrobcov kontajnerovej technológie, resp. po konzultácii s projektantmi škôl a aj s odborníkmi z odborov hygieny na príslušných úradoch urobí definitívne potvrdenie orientácia objektov s učebňami/triedami (ktoré by mali byť s ohľadom na existujúce normy dostatočne presvetlené), aby sme obratom získali informácie o presnom umiestnení objektu I. etapy kontajnerovej ZŠ a aj pre umiestnenie uvažovanej MŠ.

1.1.    Stretnutie zástupcov MCST, a.s. a aj projektanta Ing. arch. Rusnáka so zástupcami obce Ch. Grob za účelom vyhodnotenia všetkých podnetov pre prípravu a schválenie zadania pre projektovú dokumentáciu (PD) na vydanie Územného rozhodnutia (ÚR) kompletnej ZŠ a aj MŠ sa uskutoční začiatkom budúceho týždňa, pričom MCST, a.s. navrhne, resp. budeme iniciovať stretnutie aj za účasti verejnosti, a to na pôde spoločného rokovania Školskej a Stavebnej komisie OcZ. 

Cieľom takéhoto postupu cez spoločné verejné rokovanie školskej a aj stavebnej komisie bude vyhodnotiť čo najviac poznatkov z oficiálnych dokumentov obce, zameraných na riešenie školskej a predškolskej problematiky. Výstup z takéhoto rokovania sa stane taktiež súčasťou zadania PD pre vydanie ÚR pre celú školu.

2.

Súbežne sa spúšťa príprava zadania projektovej dokumentácie pre vydanie samostatných územných rozhodnutí pre okružnú križovatku a pre celé riešenie ZŠ a aj MŠ vo vybratej lokalite v súlade s prijatým Uznesením č. 150/2014 OcZ obce Ch. Grob,  pričom dôraz bude z hľadiska termínov kladený aj na prípravu PD pre vydanie stavebného povolenia pre I. etapu kontajnerovej ZŠ.

2.1.

Uznesenie OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 je založené na využití dotácie 280 tisíc EUR a taktiež na pokračovaní výstavby komplexnej ZŠ na pozemkoch, ktoré by mohla obec získať od Slovenského pozemkového fondu (SPF) zámenou, resp. následným bezodplatným prevodom, ktorého podmienkou je vydanie Územného rozhodnutia pre projekt vo verejnom záujme.

2.2.

Preto je s odvolaním sa na obsah bodu 2.2. potrebné vypracovať PD pre Územné rozhodnutie na komplexnú ZŠ a za účelom dosiahnutia tohto cieľa je nevyhnutné operatívne zhromaždiť všetky informácie a podklady, potrebné pre vymedzenie územia, kde bude umiestnená uvažovaná stavba celej ZŠ, resp. aj kde bude umiestnená stavba okružnej križovatky.Viac o tejto problematike bude uverejnené v samostatnom článku "Získanie pozemkov MCST, a.s. obcou cez zámenu so SPF".

3.

Na základe čiastočných výstupov z konaní podľa bodov 1. až 2., nevyhnutne potrebných podkladov a informácií, získaných v rámci prípravy zadania PD pre ÚR na okružnú križovatku a na ZŠ bude prebiehať spracovanie geometrického plánu (GP) pre oddelenie 3 100 m2, ďalej overenie geodetom na katastri (cca 2 týždne). Najneskôr zajtra bude upresnené, či súčasťou pripravovaného GP bude aj riešenie GP pre oddelenie stavebnín a prístupovej komunikácie k nim alebo nie.

4.

Súbežne bude prebiehať taktiež príprava potrebných zmlúv medzi obcou Ch. Grob a MCST, a.s., a to 

4.1. 

Kúpno - predajnej zmluvy na základe návrhu obce Ch. Grob pre kúpu/predaj 3 100 m2 v súlade s Uznesením č. 150/2014 a podľa pripravovaného GP spoločne s prípravou návrhu na vklad do katastra, ktorý bude podaný ako vklad na kataster pre zrýchlené konanie (cca 2 týždne),

4.2.

nájomnej zmluvy na základe návrhu MCST, a.s. pre zvyšné pozemky MCST, a.s., potrebné v súlade s Uznesením č. 150/2014 pre budúci areál školy, ktoré budú vymedzené cez PD pre vydanie ÚR, pričom projektant dostane zadanie, aby v prvej etape spracovania PD pripravil podklad pre vymedzenie plochy pre prenájom.

5.

Obdobný postup, ako bude prebiehať pre realizáciu školy, bude uplatňovaný aj pre riešenie okružnej križovatky.

Túto informáciu som sa snažil prednostne a operatívne pripraviť z toho dôvodu, že opakovane sa objavujú útoky na prijaté riešenie školy a šíria sa medzi ľuďmi v Ch. Grobe "zaručené" informácie o tom, čo a ako sa veci nedarí riešiť, resp. že dokonca sú prijatému riešeniu kontajnerovej ZŠ účelovo a/alebo úmyselne vytvárané prekážky.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby