CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Podmienka pre získanie dotácie bola splnená, šanca na školu k 2.9. 2015 je reálna.

Dňa 12.12. 2014 bola v súlade s odporučením právnikov obce Chorvátsky Grob podpísaná Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena a je už aj zverejnená na web stránke obce Chorvátsky Grob pod číslom EXT_114/2014.

Ešte pred podpisom predmetnej zmluvy bola vedeniu obce Chorvátsky Grob predložená kompletná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby školy (ďalej len "DÚR pre stavbu školy") a boli taktiež prezentované informácie o pripravenosti MCST, a.s. distribuovať túto dokumentáciu spoločne dokumentáciou pre územné rozhodnutie o umiestnení okružnej križovatky v susedstve areálu školy na priesečníku ciest Pezinská - Triblavinská - Vajnorská

Predložené riešenie DÚR pre stavbu školy je výsledkom niekoľkotýždňovej intenzívnej práce projektantov za priebežnej súčinnosti zástupcov vtedajšieho vedenia a aj zástupcov novozvoleného vedenia obce Ch. Grob.

Jeho základné grafické vyobrazenie pre umiestnenie objektov ZŠ a aj MŠ, resp. aj okružnej križovatky je na nasledovnom projektovom výkrese:  Zastavovací_plán_areálu_ZŠ_a_MŠ_spolu_s_umiestnením_OK.

Umiestnenie okružnej križovatky a aj vyobrazenie etapovitej výstavby je uvedené na nasledovných projektových výkresoch:

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby