CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Otvorenie novej ZŠ dňa 2.9. 2015 je stále reálne.

Aktuálne informácie o vývoji v projekte novej školy v časti Čierna Voda.

1.

Na web stránke obce bolo dňa 23.1. 2015 verejnou vyhláškou vyvesené Územné rozhodnutie o umiestnení stavby okružná križovatka Vajnorská - Pezinská - Triblavinská. Obsah tohoto ÚR pre OK Vajnorská si môžete pozrieť alebo na tejto adrese web stránky obce alebo si ho môžete pozrieť v stiahnutom súbore ur-ok_vajnorska.pdf.

2.
23.3. 2015 bolo tiež uznané za právoplatné územné rozhodnutie (ÚR) pre celú veľkú 24 triednu základnú školu s telocvičňou a materskou školou (ďalej len "ZŠ s MŠ") v časti Čierna Voda (viď scan prvej strany príslušného ÚR s vyznačením právoplatnosti dotknutého ÚR).

3.

Súbežne s posudzovaním žiadosti o vydanie ÚR pre umiestnenie ZŠ s MŠ a už bol spustený aj proces stavebného konania na I. etapu realizácie stavby ZŠ s MŠ, ktorá je predstavovaná vybudovaním troch objektov, a to 12 triednej ZŠ (9 + 3 triedy a výdajňa jedál) s termínom dokončenia realizácie výstavby do 2.9. 2015. V tomto procese už boli vydané súhlasné stanoviská viacerých dotknutých organizácií, čo dáva predpoklad dopracovať sa v prvej polovici mesiaca apríl 2015 k vydaniu stavebných povolení pre stavby v rámci I. etapy ZŠ s MŠ vrátane tzv. vodných stavieb.

4.

Od začiatku roka 2015 zaznievajú z rôznych dôvodov a z rôznych miest otázky, resp. priamo kritika, prečo je v pozícii stavebníka I. etapy stavby ZŠ s MŠ spoločnosť MCST, a.s.  Základné vysvetlenie môžu všetci obyvatelia obce Ch. Grob a aj ďalší záujemcovia o túto tému nájsť v obsahu zverejnených zmlúv medzi obcou Ch. Grob a MCST, a.s. alebo na tejto web adrese alebo priamo v súbore Najomna_zmluva_MCST_obec.pdf.

Samozrejme je v tejto súvislosti potrebné pripomenúť, že realizácia prípravy výstavby ZŠ s MŠ vrátane konkrétnych krokov pre I. etapu výstavby ZŠ je organizovaná v súlade s podmienkami Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 a aj Uznesenia č. 165/2014.

Téme progresu v príprave výstavby ZŠ s MŠ budeme v ďalších dňoch a aj týždňoch venovať pomerne veľký priestor na www.chorvatania.sk a aj na facebook-u obce Ch. Grob, pretože niektorí jedinci majú tendenciu aj do procesu realizácie tohto dlho očakávaného verejno-prospešného projektu vnášať pochybnosti, poukazovať na údajné nejasnosti a teda aj vytvárať fámy o možných iných "záujmoch".

Bude na každom obyvateľovi obce Ch. Grob, aby si urobil jasno v tom, kto je kto, prečo koná tak, ako koná a možno sa mnohí dozvedia aj prečo je to tak.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby