CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Pre menej informovaných krátky úvod.

 

V Chorvátskom Grobe je jedným z dlhšie riešených problémov aj vhodný výber lokality pre umiestnenie novej trafostanice. Ani po hľadaní riešenia v rámci rokovaní stavebnej komisie a snahe nájsť optimálne riešenie sa do terajšej doby nepodarilo nájsť uspokojivé riešenie, ktoré by bolo všeobecne akceptované. Nakoľko však už bolo premrhaného veľa času je potrebné toto riešenie bezodkladne nájsť, odsúhlasiť a realizovať kroky vedúce k realizácii. Nová trafostanica je predpokladom a hlavne bezpodmienečnou podmienkou akýchkoľvek rozvojových  aktivít v danej lokalite, a je jedným z dôvodov blokovania stavebných úprav dostavby školy v starej časti CHG, ale aj akýchkoľvek iných aktivít.

 

Objasnene otázky a odpoveď na otázku prečo je potrebná nová trafostanica ?

 

Rozvody elektrického vedenia, kapacita súčasnej trafostanice a jej životnosť je v CHG / hlavne v okolí Školskej ulice/  vyčerpaná. Kapacity sú nedostatočné a často dochádza k výpadkom resp. kolísaniu napätia. ZSE nie je ochotná v tejto lokalite vydávať kladné stanoviská ku žiadnym investičným zámerom, ktoré blokujú občanov a taktiež obec v jej aktivitách. Vedenie obce sa správne rozhodlo tento problém definitívne a čo najrýchlejšie vyriešiť.

Momentálny systém riešenia elektrických rozvodov v CHG hlavne v okolí Školskej ulice je riešený vetvovým systémom, ktorý je značne zastaralý. Dnes sa preferuje tzv. zaokruhovaný systém vedenia. Rozdiel spočíva v tom, že pri vetvovom systéme pri výpadku alebo poruche je celá vetva a následné pripojené vetvy vedenia odstavené, ale pri zaokruhovanom systéme je v prípade poruchy vedená elektrina z „ druhej „ strany.  

 

Prečo je tento problém akútny a treba ho okamžite riešiť ?

 

Jednak pre dôvod popísaný vyššie, t.j. je to podmienka dodávateľa na vydanie akýchkoľvek kladných stavísk komukoľvek, ale hlavne, pokiaľ budeme otáľať s nájdením vhodného miesta a následným podpisom dohody, prepasieme čas, aby sme boli ZSE zaradený do ich investičného plánu na rok 2016 a tým pádom by sme sa dobrovoľne zbavili možnosti, aby bola táto trafostanica ZSE vybudovaná.

 

Aký pozemok hľadáme resp. aké sú nároky na miesto/ umiestnenie trafostanice ?

 

Okrem všeobecne platných predpisov by pozemok mal mať rozlohu cca 15 m2, mal by byť optimálne priamo prístupný z verejnej komunikácie resp. by k nemu mal byť zabezpečený nepretržitý prístup. Zároveň by ním obec mala z hľadiska následných majetkovo  právnych krokov / buď predaj,  alebo prenájom ZSE / disponovať.

 

Podstata problému. Nájsť vhodné miesto na trafostanicu.

 

Momentálne sú vedením obce vytypované dve lokality. Jedna je v časti školského areálu pri vstupe a druhá je za klubovým domom zo zadnej resp. bočnej strany / vedľa garáže /. Obe lokality sú z hľadiska možnosti napojenia a iných technických a technologických potrieb a iných nárokov použiteľné.

 

Podrobnejšie rozobratie vytypovaných lokalít.

 

Umiestnenie pri vstupe do školského areálu.  Táto lokalita má výhodu, že je v podstate okamžite k dispozícii. Existuje už geometrický odčleňovací plán vyčlenenia potrebnej parcely. Nevýhoda tohoto riešenia je hlavne v polohe samotného umiestnenia, kedy je vzhľadom na vstup do areálu školy okrem iných aj z dôvodu estetického a aj vzhľadom na značnú blízkosť domu obývaného mladou rodinou s malým dieťaťom a teda aj ich opodstatnený, logický nesúhlas a odpor / kto z nás by chcel dobrovoľne bývať v tesnej blízkosti vedľa trafostanice /.

 

Umiestnenie zo zadnej strany klubového domu. Táto lokalita má výhodu, že trafostanica by sa nachádzala na opticky takmer neviditeľnom mieste, zastrčená medzi garážou a zadnou stenou klubového domu. Nevýhodou je relatívna blízkosť zariadenia seniorov a odpor susedov / majiteľov parciel / vedľa predmetného a uvažovaného umiestnenia.

 

Iné alternatívy.

 

Do úvahy ešte pripadá pozemok vedľa nedostavanej bytovky medzi bytovkou a detským ihriskom.  Toto umiestnenie je možné , ale logicky narazí na odpor v rámci relatívnej blízkosti ihriska.

 

Umiestnenie pred,  alebo v rámci areálu budovy stavebnín F3, resp. v rámci priestoru plánovanej rekonštrukcie budovy bývalých stavebnín na Školskej ulici v súčasnosti v štádiu zmeny účelu využitia tohoto objektu. Výhody tohoto riešenia sú, že žiadne námietky žiadnych občanov a ani ich práva a záujmy nie sú týmto riešením nijako dotknuté a lokalita je z hľadiska polohy ideálne vyhovujúca a v prípade zakomponovania trafostanice už v štádiu návrhu stavebných úprav by sa jednalo o najestetickejšie a zrejme aj najlepšie riešenie. Nevýhody riešenia sú, že by obec veľmi rýchlo a veľmi operatívne musela vstúpiť do rokovania s majiteľom predmetných pozemkov resp. nehnuteľností. Na základe predbežného zistenia situácie a rokovania s dotknutým majiteľom je toto jednou z reálnych alternatív riešenia. Je možné, že by obec musela predmetný pozemok odkúpiť, alebo inak finančne participovať, avšak pri 15 m2 a komerčnej cene 50 - 90 Eur/ m2 je to suma 750 – 1 350 Eur, čo je myslím akceptovateľná suma. V prípade, že by len na tomto malo riešenie stroskotať , som ochotný túto sumu uhradiť ako účelovo viazaný dar obci.

 

Poslednou alternatívou,  hlavne z dôvodu aby vyššie menované riešenie bolo všeobecne akceptované je verejná výzva pre obyvateľov tejto lokality, aby prípadne ponúkli riešenie v rámci svojich možností / nehnuteľností / aby bolo nepochybné, že vyššie uvedené riešenie nie je účelové, ale jediné z alternatívnych.

 

V prípade, že ani jeden z mnou predkladaných alternatívnych návrhov nebude akceptovaný, alebo budú iné okolnosti, ktoré bránia navrhovaným alternatívnym riešeniam, prikláňam sa v prípade dvoch zatiaľ oficiálne vytypovaných lokalít k lokalite za klubovým domom.

 

V tejto veci som doteraz komunikoval okrem dotknutých občanov aj s p. Múčkovou, p. Michálkovou a hlavne s  p. Vydrovou, ktorá sa uvedenej problematike venuje a zrejme bude aj predkladateľkou návrhu na OcZ. Ďakujem všetkým za zodpovedné posúdenie problematiky tak, aby bol zabezpečený posun v tejto otázke a aby boli obhájené potreby obce ale aj práva a záujmy dotknutých obyvateľov.

 

S úctou

Martin Michalík

 

Počet zobrazení: 303

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby