CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Aké požičaj, také vráť - dôvody oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ.

Dňa 28.2. 2017 sa v priestoroch Bizmayer uskutočnili dve zasadnutia OcZ obce Ch. Grob. Do programu druhého v poradí so začiatkom od 18:00 hod. bolo ako oficiálny bod programu zaradené aj prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce Ch. Grob, vchádzajúceho zo zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj.

Ako si môžete v čase od 01:04:00 tohto záznamu zo zasadnutia OcZ dňa 28.2. 2018 pozrieť, starosta obce v závere diskusie ku bodu programu o VZN o miestnom poplatku za rozvoj verejne komentuje moje verejné vyjadrenia v diskusii k tomuto bodu programu, pričom vedome a cielene pridáva smerom ku verejnosti svoj osobný a ničím nepodložený názor (a že kto tu vyvoláva konflikty), že ja ako osoba alebo ako zástupca MCST, a.s. mám logicky iný názor ako má starosta alebo poslanci ku akémukoľvek poplatku, pretože sa mi ako budúcemu stavebníkov v podstate žiadny poplatok nebude páčiť. Pritom ako si môžete v čase od 01:00:40 toho istého záznamu zo zasadnutia OcZ dňa 28.2. 2018 pozrieť, moje vyjadrenia sa týkali nedostatkov, resp. rozporov predmetného návrhu VZN o miestnom poplatku so zákonom č. 447/2015 o miestnom poplatku, ktoré som v stručnosti tlmočil/prezentoval priamo na OcZ, ale aj pred tým zasadnutím OcZ zo dňa 28.2. 2017, a to písomne listom na obec Ch. Grob, ale predtým emailom na starostu a aj na poslancov OcZ obce Ch. Grob, resp. v článku „Miestny poplatok áno, ale nie na platenie za chybné riešenia!“

Témou VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce sa budem podrobne zaoberať v samostatnom článku. V súvislosti s témou oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ a/alebo jej financovania je to v tomto blogu spomenuté iba z nasledovných dôvodov:

  • iba ako dôvod pre to, že ak môže v danej veci klamať a ohovárať starosta obce, tak môžem bez ohľadu na dôsledky na výstavbu ZŠ s MŠ verejne prezentovať fakty a súvislosti o skutočných dôvodoch zdržania výstavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda obce Ch. Grob,
  • ďalej aj pre vysvetlenie neopodstatneného podsúvania súvislosti zavedenia miestneho poplatku s včasnou dostavbou a financovaním ZŠ s MŠ,
  • ale najmä z dôvodu poukázania na to, že starosta obce s prispením JUDr. Velčeka (viď časť tohto záznamu zo zasadnutia OcZ dňa 28.2. 2018 v čase od 01:00:40 do cca 01:04:58) bez relevantného dôvodu prezentoval verejnosti vedome a cielene svoj osobný názor, ktorým staval mňa osobne a aj spoločnosť MCST, a.s. do pozície subjektu, ktorý nemá ochotu platiť miestny poplatok za rozvoj a po hlasovaní poslancov to pribežne dopĺňal poznámkami o presadzovaní nejakých záujmov poslancami.

Nakoľko si túto nesprávnu interpretáciu mojich vyjadrení z diskusie podľa zdokumentovaných vyjadrení členov petičného výboru osvojili aj prítomní obyvatelia obce, čo okrem iného preukazuje aj účinok nepravdivých vyjadrení starostu obce vo vzťahu ku MCST, a.s. a ku mojej osobe, považujem teraz už nielen za svoje právo, ale najmä za svoju povinnosť informovať verejnosť o faktoch a súvislostiach, prečo mešká výstavba ZŠ s MŠ v lokalite JA a kto je s najväčšou pravdepodobnosťou za to zodpovedný.

V článku „Informácie z MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 211/2000 Z.z.“ som verejnosti popísal postup, ktorým som sa dopracoval ku podkladom o komunikácii medzi obcou Ch. Grob a MŠVVaŠ SR vo vzťahu na využitie dotácií od MŠVVaŠ SR na výstavbu či už ZŠ alebo MŠ v časti Čierna Voda obce Ch. Grob.  

Súčasťou toho článku je aj link na list č. MCST/MŠSR-72701-ŠS, ktorým som za spoločnosť MCST, a.s. vo vzťahu ku MŠVVaŠ SR zareagoval na predložené podklady a jednoznačne som popísal vyhodnotenie podkladov od MŠVVaŠ SR a zároveň som informoval ministerstvo o tom, ako bude MCST, a.s. s ohľadom na závažnosť zistení z predložených podkladov nútená ďalej postupovať.

List MCST, a.s. obsahoval okrem iného aj nasledovnú vetu: „Z Vami predložených podkladov, resp. z ďalších, s nimi súvisiacich podkladov a/alebo zo súvisiacich skutočností totiž podľa nášho hodnotiaceho úsudku vyplýva uvedenie do omylu jednak našej spoločnosti, ale aj poslancov OcZ Obce Ch. Grob, zástupcov MŠVVaŠ SR, ale najmä obyvateľov Obce Ch. Grob – rodičov školopovinných detí.“

S odvolaním sa na vyššie popisované konanie starostu obce a aj niektorých ďalších prítomných na ostatnom a/alebo aj na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ vo vzťahu ku MCST, a.s. pre potreby všetkých, ktorí sa podľa vyjadrení mnohých účastníkov utorkového zájazdu domáhajú transparentnosti v dianí okolo výstavby ZŠ s MŠ (teda okrem starostu obce, troch poslancov OcZ, pani Michnicovej a ešte zopár ďalších zaujatých a zainteresovaných obyvateľov obce) dávam do pozornosti nasledovné informácie:

1.

Starosta obce aj s prispením (dúfam, že nevedomky) niektorých obyvateľov obce opakovane prehadzuje zodpovednosť za predpokladané minimálne 12 mesačné zdržanie výstavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda na skupinu poslancov, ktorí podali žalobu a dosiahli vydanie predbežného opatrenia, resp. aj na obyvateľov, ktorí iniciovaním referenda oddialili uzavretie zmluvy s víťazom VO a odďaľovaním schválenia úveru zabránili tomu, aby ZŠ s MŠ bola postavená do otvorenia ZŠ na rok 2016/2017.

2.

Pravda je však taká, že to bol práve starosta obce, ktorý poslancom v závere roka 2015 predložil také zmluvné podmienky pre kúpu pozemku pre výstavbu ZŠ s MŠ, z ktorých vyplývala reálna možnosť postaviť ZŠ s MŠ a aj ju uviesť do prevádzky až po IV. mesiaci roku 2017. Na tento fakt starostu opakovane upozorňovali poslanci OcZ  a aj viacerí obyvatelia obce.  Ale napriek tomu starosta aj poslancom a aj obyvateľom obce opakovane tvrdil, že sa stavba stihne do začiatku školského roka 2016/2017.

3.

Ďalšou pravdou, resp. faktom vo vzťahu na posudzovanie sporu starosta verzus väčšina poslancov je to, že odvtedy, keď starostu písomne a verejne upozornili na svoje výhrady voči návrhu zmluvy, tak starosta síce niektoré výhody druhej strany z kúpnej zmluvy vypustil a preniesol ich do niektorých rizík na strane obce, ale nesúhlas poslancov s jeho postupmi sa nezmenil. Naopak, najskôr nesúhlasilo iba 6, ale teraz je to zrejmý nesúhlas až 7 poslancov z 11, pričom jeho návrh na kúpu pozemku pre ďalšiu ZŠ s MŠ na základe nepravdivých informácií zo záveru roka 2015 (Bellova tabuľka a už všeobecne známy email starostu a JUDr. Velčeka zo 4.11. 2015) odobrilo iba 5 poslancov z 11. Dnes už viem, že nešlo iba o prezentovanie nepravdivých informácií, ale že to skôr boli klamstvá a s najväčšou pravdepodobnosťou vedomé.

4.

Z podkladov, získaných MCST, a.s. od MŠVVaŠ SR (viď článok „Informácie z MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 211/2000 Z.z.“) vyplýva, že  neobsahujú žiadnu zmienku zo strany obce ani o premiestnení lokality výstavby ZŠ s MŠ z lokality PROMCEN do inej lokality, nieto ešte priamo formulovanú žiadosť o využitie dotácií na inom mieste, resp. na iných pozemkoch vo vlastníctve obce. Preto podklady neobsahujú ani zmienku o písomnom súhlase MŠVVaŠ SR s využitím poskytnutých dotácií inak, teda na iných pozemkoch, než ako je uvedené v podkladoch, ktoré boli súčasťou žiadostí o pridelenie dotácií a/alebo boli súčasťou propozícií.

5.

Túto skutočnosť, teda neexistenciu súhlasu s presunom dotácií, resp. s presunom výstavby ZŠ s MŠ potvrdzuje aj to,  že o takejto zmene, teda presune ani poslanci OcZ obce Ch. Grob nikdy nehlasovali, ale iba sa pri svojom rozhodovaní o kúpe ďalšieho pozemku pre výstavbu ďalšej ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda rozhodovali na základe argumentov z tzv. Bellovej tabuľky, podporenej na zasadnutí OcZ dňa 1.12. 2015 argumentáciou starostu obce, ako aj niektorých obyvateľov a pani Hanzlovičovej. Ku dnešnému dňu bolo verejnosti prezentovaných pomerne veľké množstvo podkladov, ktoré celú argumentáciu Bellovej tabuľky, ako aj všetky súvisiace argumentácie nielenže stavajú do polohy klamstiev, ale preukazujú zároveň poškodenie verejného záujmu jednak v podobe zvýšených nákladov na realizáciu ZŠ s MŠ, ale aj vo forme oneskorenia jej výstavby, ale aj vo forme vytvorenia rizika zo strany poskytnutých dotácií a taktiež rizika zo vzniku žalôb na priamu a/alebo nepriamu náhradu škody.

6.

Pre verejnosť, ale aj pre poslancov však budú dôležité aj nasledovné fakty, ktoré vyplynuli z podkladov od MŠVVaŠ SR.

6.1.        

V tomto podklade/liste obce Ch. Grob č. 2032/2015 DM z 9.9. 2015 vo vzťahu ku dotáciám na výstavbu ZŠ je ako odôvodnenie žiadosti o predĺženie termínu pre čerpanie dotácie uvedené, že obec musela prepracovať PD (podľa tejto formulácie ju teda v čase predloženia žiadosti z 9.9. 2015 už mala obec pripravenú) a aj ďalší prípravný postup pre výstavbu ZŠ zmenenou, murovanou technológiou, pričom ako dôvod boli uvedené iba externé vplyvy v podobe ceny kontajnerových technológií, resp. požiadavky iných štátnych orgánov alebo postupné vzdanie sa účastníkov VO (zrejme pre školu v lokalite PROMCEN, kde sú preukázané dôvody, že vzdanie sa účastníkov VO bolo len a len pod zodpovednosťou starostu obce).

6.1.1.

Podľa mne dostupných informácií však takúto prepracovanú PD na murovanú technológiu pre I. etapu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN obec vypracovanú nemala a dokonca nemám ani vedomosť o tom, že by vôbec takáto dokumentácia bola obcou objednaná, hoci obec mala už od 24.6. 2015 k dispozícii súhlas MCST, a.s. a aj autora pôvodnej PD Ing. arch. Rusnáka pre potrebnú úpravu existujúcej PD.

6.1.2.

Rovnako mi nie sú známe informácie o tom, že by obec ako to tvrdí starosta v liste č. 2032/2015 DM z 9.9. 2015 v čase podávania žiadosti z 9.9. 2015 pripravovala VO na nejakú výstavbu ZŠ s MŠ, pretože by to v danom čase muselo byť pre lokalitu PROMCEN, avšak v danom čase už starosta podľa jeho verejných vyjadrení (ktoré ešte stále visia na web stránke obce) pracoval na ponuke od SH, a.s. na urýchlenú realizáciu ZŠ s MŠ v lokalite JA. Nakoniec, nič také nenájdete ani v evidencii/na webe ÚVO pre obec Ch. Grob.

6.2.

V tomto podklade/liste obce Ch. Grob č. 2033/2015 DM z 9.9. 2015 vo vzťahu ku dotáciám na výstavbu MŠ je ako odôvodnenie žiadosti o predĺženie termínu uvedené, že obec dňa 31.8. 2015 má k dispozícii PD pre vydanie stavebného povolenia na MŠ a aj ďalší prípravný postup vrátane spúšťania procesu VO.

6.2.1.     

Podľa mne dostupných informácií však obec proces vydania SP pre MŠ v lokalite PROMCEN ani neiniciovala a o existencii samotnej takejto PD rovnako nie sú vôbec dostupné žiadne informácie.

6.2.2.     

Rovnako aj v prípade výstavby MŠ platí, že mi nie sú známe informácie o tom, že by obec v čase podávania žiadosti z 9.9. 2015 o zmenu podmienok pre výstavbu MŠ s využitím dotácií pripravovala VO pre takúto výstavbu. Pretože by to v danom čase muselo byť pre lokalitu PROMCEN, ale v danom čase už starosta podľa jeho verejných vyjadrení (ktoré ešte stále visia na web stránke obce) aj v prípade MŠ pracoval na ponuke od SH, a.s.

Tieto skutočnosti spoločne s množstvom ďalších, doteraz nadobudnutých poznatkov, informácií a aj listinných dôkazov ma oprávňujú konštatovať, že dôvodom oddialenia výstavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda, ako aj za zvýšené náklady na túto investičnú akciu, ako aj za všetky s tým spojené riziká na strane obce, resp. aj za všetky s tým súvisiace kvalitatívne problémy s dotknutou stavbou môže v podstate výhradne starosta obce, ktorý od začiatku presadzoval nejaké svoje riešenia bez konzultácie s poslancami OcZ obce Ch. Grob a aj bez konzultácií s odbornými komisiami OcZ obce Ch. Grob. A to aj v prípadoch, keď už aj verejne dostupné informácie a aj usmernenia napr. zo strany MŠVVaŠ SR nabádali ku kontrole.

Názor na celú túto situáciu si už musí každý vytvoriť a/alebo osvojiť sám.

Počet zobrazení: 347

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 28, 2017 na 12:46pm

Zaujímavé konštatovanie, len prečo až teraz a prečo na tento článok?

Komentár osoby Renáta Korduliaková o Máj 17, 2017 na 9:52am

tak to teda vyzerá že škola nebude. zostáva jediné, odsťahovať sa . len presne z dôvodu že tu nie je plnoorganizovaná škola hodnota nehnuteľnosti každého z nás padá. nikto zo zainteresovaných nie je charitatívna organizácia a každý chráni svoje záujmy. no nič deti si treba poriešiť prioritne (smer Bratislava) a potom už vlastne žiadnu školu nebude treba ....

© 2018   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby