CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Starosta podpísal, prednosta netuší, prevádzkovateľ neplní...

Zmluvu 71/2012 „o nájme vodárenskej infraštruktúry...“ môžeme pokojne nazvať FIASKOMHoci má prevádzkovateľ infraštruktúry podľa zmluvy obci predkladať dôležité dokumenty, prednosta obecného úradu netuší, kde sa dokumenty nachádzajú. Navyše ich dodanie ani neurguje. Toto považujem za hrubé neplnenie si povinností pri správe obecného majetku!


Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám som obecný úrad požiadal, aby mi predložil viaceré dokumenty, ktoré mal prevádzkovateľ infraštruktúry v presne stanovených lehotách dodať obci podľa zmluvy „o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry obce Chorvátsky grob a jej miestnych častí“.


Išlo mi najmä o tieto dôležité dokumenty:
Plán obnovy Infraštruktúry, Dlhodobý plán údržby a opráv infraštruktúry, Investičný plán na rok 2013, Investičný plán na rok 2014, Plán rozhodujúcich opráv infraštruktúry na rok 2013, Plán rozhodujúcich opráv infraštruktúry na rok 2014 a Prevádzkový poriadok Vodovodu, Kanalizácie, Čistiarne odpadových vôd a pridružených objektov.

Nebudete veriť, ale obecný úrad moju žiadosť odmietol s odôvodnením, že ako povinná osoba ŽIADNU z týchto informácií/dokumentov NEMÁ a nemá ani vedomosť o tom, kde sa požadované informácie dajú získať (list podpísal prednosta OÚ).

Nechcelo sa mi veriť, že by pracovníci OÚ najskôr pri príprave zmluvy tieto dokumenty požadovali a následne ich reálne dodávanie ignorovali. Napadlo mi, že ak obecní úradníci netušia, kde sú spomínané dokumenty, tak mi možno iba inými slovami hovoria, že druhú stranu síce bombardujú žiadosťami o plnenie ale tá neodpovedá, alebo odmieta plniť zmluvné povinnosti.


Požiadal som preto obecný úrad o predloženie kópii všetkých listov, e-mailov a iných písomností, ktorými obec tieto zmluvne dohodnuté dokumenty žiadala resp. ich urgovala, alebo kontrolovala. Ukázalo sa, že pracovníci obecného úradu sa žiaľ ani veľmi nesnažili dokumenty získať. Posúďte sami. V odpovedi mi zaslali:

  • jeden list odoslaný obecným úradom dňa 27.05.2013 ktorým obec vyzýva prevádzkovateľa na spracovanie Plánu obnovy infraštruktúry
  • dva e-maily z januára 2013, v ktorých sa tiež rieši iba Plán obnovy.


To bolo všetko. Ani rok a pol po podpísaní Zmluvy tak obec Plán obnovy infraštruktúry nemá! Na obranu pracovníkov OÚ treba uviesť, že tento dokument od prevádzkovateľa aspoň žiadali. Žiaľ ostatné dokumenty nikoho nezaujímali, hoci majú vážny dopad na obecný rozpočet, prevádzku infraštruktúry a dodržiavanie zmluvy zo strany obce.

Zodpovedných pracovníkov OÚ nezaujímal napríklad: Investičný plán na rok 2013, Investičný plán na rok 2014, Plán rozhodujúcich opráv infraštruktúry na rok 2013 ani Plán rozhodujúcich opráv infraštruktúry na rok 2014.


Zmluvu 71/2012 s prevádzkovateľom infraštruktúry môžeme podľa mňa pokojne nazvať FIASKOM.

Nielenže v nej chýbajú dôležité ustanovenia (napr. prechodné obdobie) a jej implementácia bola poznačená chaosom (návrh zmluvy od prevádzkovateľa som dostal takmer rok po jej podpísaní a dodnes mnohí obyvatelia netušia komu majú uhrádzať vodné a stočné), ale nikto nežiada plnenie povinností druhej zmluvnej strany a v prípadoch, ktoré síce nie sú zmluvou pokryté, sa vedenie obce „bez boja“ vzdalo desiatok tisíc Eurhoci podľa môjho názoru mohlo a MALO o tieto obecné peniaze zabojovať.

Chápem a rozumiem, že zastupujúca starostka nastúpila iba 19.11.2013 a tieto skutočnosti ešte nemuseli byť predmetom jej agendy. Nakoľko však obec k riešeniu infraštruktúry ani po voľbách v roku 2010 nezačala pristupovať systematicky a dokonca ani nevyžaduje plnenia, ktoré sama zmluvne dohodla, tak som sa na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva opýtal:

  • Ktorí pracovníci obecného úradu sú zodpovední za kontrolu dodržiavania zmluvných povinností prevádzkovateľa infraštruktúry? 
  • Ako obec plánuje zabezpečiť kontrolu a urgovanie zmluvných povinností prevádzkovateľa infraštruktúry v budúcnosti?
  • Aké vyvodí obec voči prevádzkovateľovi infraštruktúry dôsledky za doterajšie nedodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy?

Odpoveď OU pripojím po jej obdržaní.

Počet zobrazení: 487

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o December 20, 2013 na 11:28am

Dnes prišlo vyjadrenie k interpelácii. Podľa môjho názoru, otázky uvedené vyššie neboli zodpovedané (snáď iba prvá čiastočne). Potešila ma aspoň ponuka na diskusiu. Navrhnem p. Jonášovej stretnutie.

Váž. pán Kolčák, 

ako viete ( zúčastňujete sa zasadnutí zastupiteľstva obce ) obec  nebola schopná v súlade s platnou legislatívou  prevádzkovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ktorú ma vo vlastníctve. O kvalite vodných stavieb Vám nemusíme hovoriť. Predošlá nekvalitná a nekoncepčná investičná výstavba VVaVK a jej následná prevádzka sa podpísala za stav VV a VK.  Obec nebola schopná ďalej bez odborníka v tejto oblasti prevádzkovať VV a VK (toto bolo niekoľkokrát prezentované bývalým starostom Ing. arch. Marynčákom) a preto na  základe tohto stavu uzavrela  zmluvu  so spoločnosťou Agilita Plus, s.r.o (ďalej iba Agilita). Prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie upravuje zákon NRSR č. 442/2002 Z.z. a ďalšie záväzné predpisy. Agilita na základe platných prepisov , ale aj ustanovení  zmluvy samostatne prevádzkuje hore uvedené vodné diela. Obec – obecný úrad  a jeho oddelenia vykonávali kontroly jednorazové, kontroly stavu VV a VK  a nedostatky požadovali odstrániť. 

V júni 2013 bola vykonaná inventarizácia a kontrola funkčnosti odovzdanej infraštruktúry VVaVK a čistiacich staníc odpadových vôd ČOV 1 a ČOV2. Za úrad sa jej zúčastnili p. Stovíček a p. Glova a Agilitu zastupoval  Ing. Augustini. V oblasti financií koná finančné oddelenie.

Plán obnovy VVaVK obce nie je jednoduchá záležitosť. VK  a kapacita ČOV je dimenzovaná na splaškové vody a v súčasnosti sa do nej dostáva spodná a dažďová voda. Takže plán obnovy hlavne VK nie je len o VK, ale aj riešení odvádzania balastných vôd celého územia Čiernej Vody. Na toto sú  potrebné nemalé finančné prostriedky a obec ich nemá (v zmluve je jasne definované - investície má  hradiť vlastník VVaVK, čiže obec). Na riešenie tohto problému úrad  ( zamestnanci ) spracoval a preložil prvotný materiál pre riešenie kritických situácii  prevažne časti Čierna Voda. Zastupiteľstvom na tieto účely boli schválené finančné prostriedky v sume 30. 000,- EUR . Bola zakúpená technika, vykonávali sa zemné práce, čistenie rigolov a bol spracovaný projekt „Odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd“.  Spracovať plán obnovy sa zaviazala v zmluve spoločnosť Agilita. Na túto skutočnosť bola  úradom upozornená vo februári 2013 . Zákon 442/2002 je platný od roku 2002 a termín spracovania plánu obnovy stanovil na 30.9.2011. Obec 9 rokov v tomto smere neurobila nič. To, že obec nemá finančné prostriedky na monitoring, z ktorého je možné spracovať plán obnovy je skutočnosť. Aj odvolací orgán akceptoval výhrady obce a spracovanie  plánu obnovy pre VV a VK stanovil na 31.3.2015. O tomto termíne bola informovaný aj prevádzkovateľ Spoločnosť Agilita.

Tento problém nie je ľahostajný ani novému zastupujúcemu starostovi p. Jonášovej. Iniciovala stretnutie s Agilitou za účasti zamestnancov, kde sa pomenovali vzniknuté  problémy. Obe strany deklarovali ochotu riešiť danú situáciu, budú ju analyzovať  a dohodli sa na ďalšom stretnutí.

Vážený pán Kolčák, situácia s VVaVK nie je ružová a nedá sa riešiť urýchlenými závermi. Dúfame, že toto vysvetlenie na Vaše požiadavky je postačujúce. Z mojej strany vyjadrujem vôľu sa stretnúť s vami a diskutovať o konkrétnych veciach.

 

S úctou

Mgr. Miroslava Jonášová

zastupujúca starostka

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby